پروتزهای پارسیل متحرک استوارت

حجم: ۳۳ مگابایت

تعداد صفحات: ۱۰۳۵ صفحه

پروتزهای پارسیل متحرک مک کراکن

حجم: ۱۹ مگابایت

تعداد صفحات: ۳۹۶ صفحه