چگونه غذا بخوريد!

فهرست مطالب

بيشتر مراقـب خوردني‌هـاي داغ باشيـد چـرا كه ابتـدا ممـكن اسـت تشخيـص دمـاي غـذا بـه ‌دلـيل حضور دنـدان مصنـوعي مشكل‌تر باشد. از محـكم جويدن با دنـدان‌هـاي جـلو، همچـنين جويـدن مقادير زياد غذا در هر لقمه اجتناب كنيد؛ غذا را بـه تكـه‌هاي كوچـك تقسيم كنيـد و تـدريجا به غذاهـاي سفـت‌تر (سخـت‌تر) عادت كنيـد (مثل سيـب يا نان تسـت). هنگـامي‌كه مي‌خـواهيد تـكه سيـب يا نان را بجـويـد آن را بـه طـرف بالاي دنـدان‌هـا فشـار دهيد تا دندان مصنوعي در جاي خود نگـه داشته شود. سـعي كنيد از خوردن غـذاهايي با سبوس و دانــه‌هاي ريـز اجتـنـاب كنيد. زيرا ممكن است زير دندان مصنوعي جا بمانند و موجب التهـاب و حتي درد شـوند. با خـوراكي‌هاي نـرم و غيـرچسبانك شروع كنيد! اين‌ها براي جويدن راحت‌ترند: تخم‌مرغ، گوشـت چرخ‌كرده و سبزي‌هاي آب‌پز.‌

دندان‌هاي مصنوعي خود را خارج كنيد: دندان‌هاي مصنوعي‌تان را از قسمت انتهايي دهان و از روي لثه برداريد.

شيريني يا آب‌نبات بمكيد:  اگر مقدار ترشح بزاق دهان‌تان زيادتر از حد معمول است يا اگر در بلعيدن مشكل داريد اين‌كار به شما كمك خواهد كرد

ساخت دندان مصنوعی در یک روز

در کوتاه ترین زمان دندان خود را تحویل بگیرید!