راههای عادت کردن به دندان مصنوعی

فهرست مطالب

برای عادت کــردن به دندان های مصـنوعــی احتیـاج به زمـان داریـد زیرا بـدن شما ابتــدا به طور طبیــعی نسبـت به اشیــا خارجی از خود مقاومت نشان می دهد. مدام، استفاده کنید: شاید دندان پزشـک شـما بخواهد برای چند روز به طــور مداوم از دندان های مصنوعی تان استفـاده کنیــد حتی هنگـام شب عادت می کنید : ممکـن است ابتدا به نظر برسـد که لــب های شما برجستــه تر و زبان تان بزرگ تر شده چون در جایی کوچـک گنجــانده شده است. مـمکن اسـت زبان و لـپ تان را گـاز بگیـرید اما این مسئـلـه در آینـده حـل می شود.

ساخت دندان مصنوعی در یک روز

در کوتاه ترین زمان دندان خود را تحویل بگیرید!