اولین دندان مصنوعی را چه کسی ساخت؟

فهرست مطالب

اولین دندان مصنوعی را چه کسی ساخت؟

قیافه هیچکس با دندان افتاده خوش منظر نیست. بعلاوه این موضوع گاهی با مسئله خوردن و جویدن غذا ارتباط پیدا میکند و بنا بر این انسان از مدتها پیش بفکر افتاد که وقتی دندان طبیعی خود را بعللی از دست میدهد آنها را با دندانهای مصنوعی جانشین سازد. جانشین کردن دندانهای طبیعی با دندانهای مصنوعی را (پروستیك) می‌نامند.

 

وقتی دندانهای طبیعی از دست میرود، جانشین آنها را با پلسازی ویا با گذاشتن یکدست دندان کامل تأمین می کنند. در پلسازی، دندان مصنوعی را به دندانهای طبیعی که در دو طرف آن قرار دارند وصل نموده و استفاده می شود. راه دیگر این است که دندانهای مصنوعی را باصطلاح روی لثه میکارند.

شاید از شنیدن این امر متعجب شوید که پلسازی بین دندانها در سه هزار سال قبل توسط قوم (اتروسك) که در ایتالیای امروزی ساکن بوده اند مورد استفاده قرار گرفته و عجیب اینکه آن را باطلا میساخته اند. دندانسازی و گذاشتن یك دست دندان کامل برای اشخاصی که فاقد آن بودند، در حدود ۳۰۰ سال قبل معمول گشته است. از اولین مسئله در هر دو طریق دندانسازی، یعنی ساختن پل یا گذاشتن یکدست دندان کامل، حل این موضوع است که چگونه دندان را بسازند تادر محل واقعی خود در دهان قرار گیرد، همچنین ماده مناسبی در پایه های دندان مصنوعی که باید در دهان قرار گیرد بکار برده شود. دندانسازی جدیدهردوی این مسائل را حل کرده است. ترتیبی که با دندان های مصنوعی که هم سبك وزن است و هم خیلی طبیعی مانند سایر افراد می توان غذا را جویده و خورد.

اما در مورد خود دندانها چه میدانید؟

در زمانهای اولیه، دندانهای مصنوعی را از استخوان عاج و دندانهای اسب آبی درست میکردند. بعضی اوقات تمام پل و یا دندانهای کامل را یك تكه از یك ماددیگری در می آوردند که همچنان یك تكه در دهان جا میگرفت. بعدها، برای ساختن دندانهای انسان دندان حیوانات مختلف، مخصوصا دندان گوسفند، مورد استفاده قرار میگرفت این دندانها روی پایه ای از طلا یا عاج قرار داده میشدند.

در اواخر قرن هیجدهم، دندان را از چینی درست می کردند و بزودی دندان انفرادی چینی روی پایه طلا و پلاتین سوار شد. موادی که در ساختن دندان بکار میرود عینا همان موادیست که در ساختن سایر چینی آلات ظریف بکار برده میشود که هم ظریف و شفاف است و هم محکم و بادوام.

در حدود صد سال قبل، طرح ساختن دندانهای مصنوعی را طوری آغاز، کردند که با شکل صورت هم آهنگی داشته باشد. امروزه، دندانهای مصنوعی به قدری با دندانهای طبیعی از نظر شکل و رنگ نزدیك و مشابه هستند که تشخیص آنها از یکدیگر مشکل است.

ساخت دندان مصنوعی در یک روز

در کوتاه ترین زمان دندان خود را تحویل بگیرید!